Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)  επιτρέπει στον Δήμο Πάφου να τοποθετήσει γεωγραφικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που συλλέγει σε καθημερινή βάση. Η διαχείριση των δεδομένων αυτών μέσω χαρτών, καθώς  και η χωρική ανάλυσή τους επιτρέπει την άμεση κατανόηση και εύκολη χρήση τους, εξοπλίζοντας έτσι την Τοπική Αρχή με ένα εργαλείο ταχείας λήψης αποφάσεων, βασισμένες σε δεδομένα,  που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Το κόστος του έργου είναι €329,100 πλέον Φ.Π.Α. και υλοποιείται στο πλαίσιο  του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021-2027” με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Η συλλογή στοιχείων, η ανάλυση των χαρακτηριστικών και χρήσεων των τεμαχίων γης μέσω ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) θα ωφελήσει τον Δήμο Πάφου στην καλύτερη οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πόλη.

Το έργο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που υλοποίησε ο Δήμος Πάφου αφορά:

 • Στην προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού /πλατφόρμας για GIS για τη διαχείριση τεμαχίων εντός δημοτικών ορίων.
 • Στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται από το GIS. Η κτηματική βάση θα δοθεί από τον Δήμο Πάφου
 • Στη δημιουργία του database schema του GIS για τον Δήμο Πάφου.
 • Στην ετοιμασία, τον μετασχηματισμό και τη φόρτωση των δεδομένων που θα δοθούν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη βάση δεδομένων.
 • Στην προμήθεια και εγκατάσταση αδειών desktop GIS, και αδειών για χρήστες στο πεδίο και σύνδεση όλων των λογισμικών με τη βάση δεδομένων.
 • Στη δημιουργία Web services για Online χρήστες και χρήστες στο πεδίο
 • Στη δημιουργία APIs για τη διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το ERP του Δήμου και το σύστημα του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Στην ετοιμασία τυπικών χαρτών και εκθέσεων
 • Στην εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση κι ετοιμασία χαρτών κι εκθέσεων
 • Στις συστάσεις για επιπρόσθετες υπηρεσίες σχετικές με τεμάχια γης για άλλα τμήματα και υπηρεσίες

 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτά συνδέονται με καλύτερη εκτέλεση της αποστολής του Δήμου, δηλαδή με την εξοικονόμηση εργασίας από την αυτοματοποίηση ή τη βελτίωση μιας ροής εργασίας.
 • Καλύτερη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την πόλη, όπως τα είδη ακίνητων, τις εκδομένες άδειες, την χωροθέτηση ζωνών, τον προγραμματισμό ανάπτυξης και χρήσεων γης, τη συντήρηση δρόμων και χώρων πρασίνου, τις επιθεωρήσεις υποστατικών, τα τέλη, κλπ.
 • Βελτιωμένη επικοινωνία. Οι χάρτες και οι οπτικοποιήσεις που βασίζονται στο GIS βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση των καταστάσεων βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων και τμημάτων του Οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων επαγγελματικών τομέων και του κοινού.
 • Καλύτερη τήρηση αρχείων που αφορούν την ιδιοκτησία της γης και τα διοικητικά όρια.
 • Έλεγχος και διαχείριση εργασιών και έργων του Δήμου με γεωγραφική κατανομή.
 • Γεωγραφική αποτύπωση συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον για την έξυπνη διαχείριση του νερού, των χώρων στάθμευσης, έξυπνου φωτισμού, κλπ
 • Ανταλλαγή πληροφοριών με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους Δημότες, ώστε να βλέπουν στοιχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους, τις άδειες τους, κλπ.
 • Γεωγραφική αποτύπωση των δημόσιων κοινωφελών δικτύων όπως της Υδατοπρομήθειας Πάφου, της ΑΗΚ, της Cyta, του Συμβ. Αποχετεύεσεως Πάφου.
 • Επί τόπου καταγραφή και εισαγωγή στο GIS των στοιχείων που περιγράφονται στον πίνακα “ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ” και αναφέρεται ότι αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου και καταχώριση τους στο σύστημα GIS

Φωτογραφίες

Comments are closed.

Close Search Window