Ο Δήμος Πάφου επενδύει στις υπηρεσίες και τις υποδομές της ύδρευσης προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανθεκτικός στις αρνητικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης και μέτρησης υδάτινων πόρων για το Δήμο Πάφου». Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και κόστος €9.289.700 + VAT.  

Κύριος σκοπός του έργου είναι να παράσχει στον Δήμο τα απαραίτητα εργαλεία (εξοπλισμό και λογισμικό) ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας την ποσότητα και την ποιότητα του πόσιμου νερού μέσω της υποδομής των δικτύων ύδρευσης και διανομής, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Ο Δήμος Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των υδάτινων πόρων του, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας και ποιότητας του νερού αλλά και των υποδομών ύδρευσης και διανομής. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και υπηρεσίες για την εφαρμογή έξυπνου και ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για το Δήμο Πάφου.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση του υπάρχοντος ψηφιακού χάρτη δικτύου ώστε να συμπεριλάβει όλο το εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο.
 • Διαίρεση του εσωτερικού δικτύου σε Περιφερειακές Μετρητικές Περιοχές (District Meter Areas – DMAs)
 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του έξυπνου και ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα αφορά σε τουλάχιστον 27.000 έξυπνους υδρομετρητές, μονάδες ελέγχου, εξοπλισμό επικοινωνίας, αισθητήρες, Η/Υ, οθόνες, κλπ για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση/αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / πινάκων (π.χ. πίνακες διανομής ρεύματος, πίνακες ελέγχου αντλιών, προστασία από υπερτάσεις, γείωση κ.λπ.).
 • Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών καλωδίωσης / διασύνδεσης π.χ.:
  • Αισθητήρες και όργανα καλωδίωσης
  • Εγκατάσταση και διασύνδεση όλων των καλωδίων τροφοδοσίας
  • Εγκατάσταση και διασύνδεση όλων των καλωδίων ελέγχου
 • Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων υδραυλικών και υποστηρικτικών εργασιών (π.χ. κατασκευή λάκκων, σύνδεση σωλήνων, εγκατάσταση μετρητών νερού, ροόμετρων κ.λπ.)
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία όλων των απαιτούμενων στοιχείων Λογισμικού (π.χ. σύστημα Scada, σύστημα Advance Metering Infrastructure (AMI) κ.λπ.)
 • Παράδοση πλήρους τεκμηρίωσης, τεχνικά φυλλάδια, ηλεκτρολογικά σχέδια, εγχειρίδια χρήσης όλου του εξοπλισμού/λογισμικού που θα παραδοθεί.
 • Παροχή Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου όλου του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, για το νέο Σύστημα στο προσωπικό του Δήμου.
 • Εκτενής ελέγχους του έξυπνου και ολοκληρωμένου συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του.

 

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Τα οφέλη που αναμένει ο Δήμος Πάφου με αυτό το έργο είναι να:

 • Βεβαιωθεί ότι παρέχεται αδιάλειπτη υδροδότηση σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου.
 • Βεβαιωθεί ότι η ποσότητα του ύδατος είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες.
 • Βεβαιωθεί ότι η πίεση του ύδατος ελέγχεται πλήρως σε ολόκληρο το δίκτυο και βρίσκεται σε αποδεκτά όρια για όλους τους καταναλωτές, ακόμη και στις υψηλότερες θέσεις στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Βεβαιωθεί ότι η ποιότητα του ύδατος, που παράγεται και καταναλώνεται, παρακολουθείται συνεχώς και ελέγχεται σε όλα τα απαραίτητα σημεία εντός του δικτύου διανομής και εφοδιασμού, προκειμένου να εγγυηθεί ότι πληροί τα αναμενόμενα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κυπριακή νομοθεσία, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.
 • Μειώσει δραστικά τα λειτουργικά του κόστη μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης του δικτύου διανομής και του εξοπλισμού.
 • Βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές.
 • Βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδατος για να ελαχιστοποιήσει τον όγκο του νερού που διαρρέει ή χάνεται.
 • Μειώσει την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του δικτύου, των αντλιοστασίων των γεωτρήσεων και των αντλιών μεταφοράς.
 • Δυνατότητα έγκαιρης και στοχευμένης επέμβασης για την επισκευή εντοπισμένων προβλημάτων εντός του δικτύου και τον εντοπισμό μελλοντικών προκλήσεων, προκειμένου να σχεδιαστεί επαρκώς, με ακρίβεια, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος.
 • Βεβαιωθεί ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της υδατικής ισορροπίας και των άλλων κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου, όπως η ροή, η πίεση, το επίπεδο (δεξαμενές) και η ποιότητα του παρεχόμενου νερού.
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Comments are closed.

Close Search Window