Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πόρων από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2000 (Μητρώο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Πάφου).  Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή των Τοπικών Αρχών σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως η οικονομική αρωγή, οι εμπειρίες, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εισαγωγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας δημιουργήθηκε το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου το οποίο διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος. Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εντοπισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που δυνατόν να ενδιαφέρουν το Δήμο, πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών και υποστήριξη τους στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών προτάσεων
  • Αξιοποίηση προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προωθούνται από άλλους φορείς / πόλεις και εξέταση πιθανής συμμετοχής του Δήμου
  • Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της υλοποίησης των εγκεκριμένων για συμμετοχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Συγκέντρωση κατάλληλου υλικού (μελετών, τεχνογνωσίας, πληροφοριακού υλικού) που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Δήμου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Εκπροσώπηση του Δήμου σε δίκτυα για την απόκτηση εμπειρίας από άλλες πόλεις της Ευρώπης και εξασφάλιση χρηματοδότησης κοινών δράσεων
  • Συντονισμός και διακίνηση εντός Δήμου εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά Θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση
  • Ενημέρωση των υπαλλήλων και των Δημοτικών Συμβούλων σε Ευρωπαϊκά θέματα
  • Ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου διαχειρίζεται τα έργα ECORouTs (https://ecorouts-project.eu/) και SMART CITIES (http://smartcities-project.eu/el) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και  το έργο SINFONIA (http://www.sinfonia-smartcities.eu/) που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 (γνωστό σήμερα ως Horizon 2020) και χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 609019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για επικοινωνία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μπορείτε να αποτείνεστε στο Τηλ. 26935506 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  j.konstantinou@pafos.org.cy

ECORouTs: Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» — Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές

Το έργο Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» — Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές γνωστό με το ακρώνυμο «ECORouTs» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αραδίππου.   

Σκοπός του έργου «ECORouTs» είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις αστικές μεταφορές. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς, η ενίσχυση της πρόσβασης σε φιλικότερες για τον χρήστη υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης τόσο στην περιοχή του έργου όσο και πέρα από εκείνη.

Πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή οχημάτων μηδενικών ρύπων, που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες όσο και από ΑμΕΑ. Η δημιουργία ενός συστήματος μέσα σε αστικές περιοχές με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης όπως είναι η περιοχή του έργου, θα έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, μέσα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηράκλειου πρόκειται να προμηθευτεί με δύο ηλεκτρικά λεωφορεία, ο Δήμος Πάφου με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, ο Δήμος Χανίων με ένα ηλεκτρικό όχημα τύπου βαν καθώς και τρία ηλεκτρικά σκούτερ ενώ ο Δήμος Αραδίππου θα προμηθευτεί με δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το έργο ECORouTs έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200,00 και διάρκεια τριών χρόνων, από Οκτώβριο 2018 μέχρι Μάρτιο 2021. Ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Πάφου ανέρχεται στις €336.000,00.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» .

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ECORouTs” ΣΤΗΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στις 26 και 27 Μαρτίου 2019 ο Δήμος Πάφου συμμετείχε με επιτυχία στην 2η τεχνική συνάντηση των δικαιούχων του Έργου (πράξη) ECORouTs – Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» — Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές στο Δήμο Αραδίππου. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου: Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), Δήμος Χανίων και Δήμος Αραδίππου.

Σε αυτή την συνάντηση, έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της προόδου του κάθε δικαιούχου όσον αφορά τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε πόλη στο πλαίσιο του έργου. Οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφο περιλαμβάνουν την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και την πιλοτική λειτουργία του σε ‘πράσινες διαδρομές΄ για την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων καθώς και την εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης. Άλλες δράσεις του Δήμου Πάφου περιλαμβάνουν την διαμόρφωση στάσεων  του λεωφορείου σε ιστορικά σημεία, την εφαρμογή συστήματος τηλεματικής  όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων σε κάθε στάση και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, θα ενημερώνεται ο επισκέπτης για την άφιξη του λεωφορείου και για τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο σημείο.

Σκοπός του έργου «ECORouTs» είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις αστικές μεταφορές. Κυρίως στόχος του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες όσο και από ΑμΕΑ.

Το έργο ECORouTs υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200,00 εκ των οποίων το ποσό των 336.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ECORouTs” ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Στις 30 Οκτωβρίου 2019 ο Δήμος Πάφου συμμετείχε με επιτυχία στην 3η τεχνική συνάντηση των δικαιούχων του Έργου (πράξη) ECORouTs – Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» — Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές στο Δήμο Χανίων. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου: Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), Δήμος Χανίων και Δήμος Αραδίππου.

Στην συνάντηση αυτή, έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της προόδου του κάθε δικαιούχου όσον αφορά τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε πόλη στο πλαίσιο του έργου. Οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφο περιλαμβάνουν την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και την πιλοτική λειτουργία του σε ‘πράσινες διαδρομές΄ για την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων καθώς και την εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης. Άλλες δράσεις του Δήμου Πάφου περιλαμβάνουν την διαμόρφωση στάσεων  του λεωφορείου σε ιστορικά σημεία, την εφαρμογή συστήματος τηλεματικής  όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων σε κάθε στάση και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, θα ενημερώνεται ο επισκέπτης για την άφιξη του λεωφορείου και για τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο σημείο.

Η πράξη «ECORouTs» στηρίζει την βιώσιμη αστική κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων που προέρχονται από τις αστικές μεταφορές. Κυρίως στόχος του αποτελεί η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες όσο και από ΑμΕΑ.

Το έργο ECORouTs υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200,00 εκ των οποίων το ποσό των 336.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ηχηρό μήνυμα προς την κοινωνία και τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης στέλνει ο Δήμος Πάφου με την επίσημη παραλαβή του πρώτου στην Κύπρο ηλεκτρικού λεωφορείου.

Μιλώντας το πρωί κατά την παραλαβή του οχήματος, ο  Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Δήμος Πάφου καθίσταται ο πρώτος Δημόσιος Οργανισμός που αποκτά ένα ηλεκτροκίνητο  λεωφορείο  και κάλεσε τις υπόλοιπες Τοπικές Αρχές, τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς οργανισμούς να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Πάφου, πρόσθεσε ο κ. Φαίδωνος θα φροντίσει ώστε ο σταθμός φόρτισης, που παραλήφθηκε μαζί με το όχημα,  λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον με  φωτοβολταϊκά και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται από ρυπογόνο μαζούτ, προκειμένου το λεωφορείο να κινείται με πραγματικά «πράσινη» ενέργεια.

Σημείωσε επίσης ότι στο πλαίσιο των προ-δοκιμαστικών του διαδρομών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο όπως το ηλεκτρικό λεωφορείο αξιοποιηθεί για τη μεταφορά ηλικιωμένων από τα Κέντρα Ηλικιωμένων  Πάφου προς το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και αντίστροφα, ως ελάχιστη προσφορά του Δήμου προς το κοινωνικό σύνολο.  

Στο πλαίσιο της τελετής παραλαβής, ο Δήμαρχος Πάφου, συνοδευόμενος από Δημοτικούς Συμβούλους και τους τεχνικούς του λεωφορείου, οδήγησε δοκιμαστικά το όχημα σε μικρή απόσταση εντός του χώρου στάθμευσης.

Το λεωφορείο, συνολικού κόστους 260.000 ευρώ περίπου, είναι χωρητικότητας 20 ατόμων με πρόνοιες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και  θα  κυκλοφορεί σε ειδικές «πράσινες διαδρομές», που σχεδιάστηκαν ειδικά για την ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων της πόλης και θα είναι δωρεάν για το κοινό, ντόπιους και τουρίστες. 

Θα διέρχεται μέσα από τους κύριους δρόμους και τα αξιοθέατα του παραδοσιακού ιστορικού κέντρου της πόλης, καθώς και από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κάτω Πάφου.

Η προμήθεια του λεωφορείου έγινε κατόπιν διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου ECOROUTS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με συνολικό  προϋπολογισμό €1.262.200,00 εκ των οποίων το ποσό των 336.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.

Ολοκλήρωση Υποστηρικτικής Υποδομής για την Διεξαγωγή των Δωρεάν Διαδρομών του Ηλεκτρικού Λεωφορείου στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης και την Κάτω Πάφο

Στη διάθεση του επιβατικού κοινού βρίσκονται οι Πινακίδες Ενημέρωσης τύπου “QR Code” που έχουν τοποθετηθεί στις στάσεις των δύο ‘Πράσινων’ διαδρομών του ηλεκτρικού λεωφορείου καθώς και η Διαδικτυακή Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile application) που έχει ενσωματωθεί στην υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα Τουρισμού/Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας “Explore Pafos”.  

Οι πινακίδες των στάσεων διαθέτουν κωδικό QR τον οποίο οι επιβάτες μπορούν να κάνουν scan στο κινητό τους τηλέφωνο και να αναδύονται στην διαδικτυακή εφαρμογή του ηλεκτρικού λεωφορείου  έτσι ώστε να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για την διαδρομή του λεωφορείου, στάσεις και χρόνους άφιξης/αναχώρησης, αλλά και για τα σημεία ιστορικού/τουριστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο την πλατφόρμα Explore Pafos ή οποία είναι διαθέσιμη από τα Apple Store και Google Play αλλά και αντίστοιχα από τους δύο κωδικούς QR που επίσης υπάρχουν στις πινακίδες των στάσεων.

Η πλατφόρμα Explore Pafos, η οποία λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality), αποτελεί ένα ψηφιακό τουριστικό οδηγό της Πάφου ο οποίος διαθέτει πολυμεσικές Πληροφορίες (Κείμενο, Φωτογραφίες, Βίντεο, 360) για τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της επαρχίας ταξινομημένα ανά κατηγορία: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός, Υπηρεσίες. Διαθέτει επίσης διαδραστικό Χάρτη με σημεία ενδιαφέροντος, ημερολόγιο εκδηλώσεων και πολύγλωσσο Περιεχόμενο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Εβραϊκά και Γερμανικά.  Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Smart Cities (Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020).

Ο κύκλος των διαδρομών στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης ξεκινά στις 9.00 και ολοκληρώνεται στις 13.00, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η κάθε διαδρομή διαρκεί 30 λεπτά περίπου με χρόνο αναμονής 3 λεπτών σε κάθε στάση. Το κοινό μπορεί να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το λεωφορείο στις ακόλουθες στάσεις:

Στάση 1: Πολυχώρος “Aττικόν”

Στάση 2: Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου

Στάση 3: Πλατεία Μάρκου Δράκου

Στάση 4: Πλατεία Διοικητηρίου

Ο κύκλος των διαδρομών στην Κάτω Πάφο ξεκινά στις 16.15 και ολοκληρώνεται στις 19.45, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η κάθε διαδρομή  διαρκεί 25 λεπτά περίπου με χρόνο αναμονής 3 λεπτών σε κάθε στάση. Οι στάσεις όπου επιβιβάζονται και αποβιβάζονται οι επιβάτες είναι:

Στάση 1: Παναγία Χρυσοπολίτισσα

Στάση 2: Εκκλησάκι Αγίου Αντωνίου

Στάση 3: Δημοτικά Μπάνια (Λεωφ. Ποσειδώνος – μπροστά από “Annabelle Hotel”)

Στάση 4: Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου (μπροστά από ταβέρνα «Χοντρός»)

Το όχημα είναι συνολικής χωρητικότητας 20 ατόμων με πρόνοιες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Πρόκειται για το πρώτο στην Κύπρο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο και η λειτουργία του από τον Δήμο Πάφου στέλνει το ηχηρό μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης.

 Η προμήθεια του λεωφορείου και η ανάπτυξη/κατασκευή της υποστηρικτικής υποδομής έγινε μετά από σχετικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου ECORouTs του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Σε τροχιά υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη» (Smart City) εισέρχεται ο Δήμος Πάφου με την έγκριση πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Πρόκειται για την πρόταση με την επωνυμία «Smart Cities», στην οποία ο Δήμος Πάφου είναι επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό δράσεων που ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ και προβλέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και applications για την υποστήριξη των επισκεπτών και την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), η προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής, η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης», η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου “City Marketing, City Branding” κ.α.   Εταίροι στο εν λόγω έργο, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 848.000 ευρώ, είναι οι αδελφοποιημένοι Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AUGMENTED REALITY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Στην παροχή ενός πολύτιμου εργαλείου στα χέρια του κάθε ξένου επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την πόλη μας και να ενημερωθεί για το κάθε αξιοθέατο σημείο της με την χρήση μόνο του κινητού του τηλεφώνου, προχωρεί ο Δήμος Πάφου.  

Το πρωί, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία  Pyramind Services Ltd το συμβόλαιο για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας τουρισμού, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις εφαρμογές (applications) επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)  και ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συνολικού ποσού  122.570 ευρώ.

Με την πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality),  ο κάθε επισκέπτης ή ντόπιος κάτοικος  θα μπορεί να περιηγηθεί στην πόλη και να έχει μια πλήρη πληροφόρηση  για κάθε  σημαντικό αξιοθέατο, στρέφοντας απλά προς το σημείο αυτό το κινητό του τηλέφωνο.

Μιλώντας κατά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι με τις εν λόγω εφαρμογές, ο Δήμος Πάφου προσφέρει ένα τέλειο τεχνολογικό εργαλείο στα χέρια του 1, 7 εκατομμυρίου  τουριστών που επισκέπτεται ετησίως την Πάφο προκειμένου οι ξένοι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι να γνωρίσουν  τον τόπο μας, καθιστώντας ταυτόχρονα την πόλη μας πιο φιλική προς τους επισκέπτες της. Η Πάφος, τόνισε ο κ. Φαίδωνος, θέλει και μπορεί να εισέλθει στη νέα ψηφιακή εποχή.         

 Η πλατφόρμα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού  ενδιαφέροντος της Πάφου, καθώς και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και το φυσικό περιβάλλον.   Τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα όσο και το applications υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “Smart Cities” και θα είναι έτοιμα προς χρήση εντός 6 μηνών. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος  θα προκηρυχθεί σύντομα και ο Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής στην πόλη με τα οποία θα είναι συνδεδεμένη η πλατφόρμα.

Το έργο «Smart Cities» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος. Ως εταίροι συμμετέχουν επίσης οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ BRANDING ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“SMART CITIES”

Τα συμβόλαια για την εκπόνηση της μελέτης που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου “Smart Cities” για το Branding της Πάφου, υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος πόλης Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας «ANELIXIS» Γιάννης Μαυρογιάννης.

Η εκπόνηση της μελέτης θα αρχίσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών. Της υπογραφής των συμβολαίων ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΥΞΕ  Θάνου Μιχαηλίδη, του Διευθυντή της ΕΤΑΠ Νάσου Χατζηγεωργίου και εκπροσώπων του ΕΒΕ Πάφου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για το Branding της πόλης.

 Στο πλαίσιο του ιδίου Προγράμματος έχει ήδη εκπονηθεί το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο Διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού application με τεχνολογία “augmented reality” για την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας της Πάφου. Σύντομα θα προκηρυχθεί και ο Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής.

Το έργο «Smart Cities» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος. Ως εταίροι συμμετέχουν επίσης οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

Εκδήλωση με τίτλο Knowledge Café (Καφενείο της Γνώσης) διοργάνωσε Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 5.00 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» ο Δήμος Πάφου και ο ανάδοχος Οργανισμός Israel Smart Cities Institute, ο οποίος έχει αναλάβει κατόπιν Διαγωνισμού την εκπόνηση της μελέτης για την μετατροπή της πόλης σε Smart City.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να μεταφέρει, στους Ισραηλινούς συνεργάτες Μελετητές του Smart City τις σκέψεις και τις απόψεις των πολιτών, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για το σημαντικό αυτό ζήτημα και ταυτόχρονα να ακούσει και να ενημερωθεί από αυτούς για τις δικές τους ιδέες και πως προχωρούν.

Μιλώντας  στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  βασική επιδίωξη και στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός νέου πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης μέσω της χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, καθιστώντας ταυτόχρονα την Πάφο πιο λειτουργική και ελκυστική  για τους πολίτες, τους νέους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες της.

Η εκπόνηση της Μελέτης διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Πάφου και εταίρους τους Αδελφοποιημένους Δήμους των Χανίων και της Λέσβου. Ο προϋπολογισμό δράσεων του Δήμου Πάφου ανέρχεται στις 361.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 643.000 ευρώ.

ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΦΟΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΗΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART CITIES

Σε πορεία υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη» εισέρχεται ο Δήμος Πάφου με την έναρξη του έργου Smart Cities που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Χθες, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Αδελφοποιημένοι Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.  Ο Δήμος Πάφου είναι επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό δράσεων 361.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 643.000 ευρώ.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και applications για την υποστήριξη των επισκεπτών και την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), η προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής, η εκπόνηση ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου για πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης», καθώς και η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου “City Marketing, City Branding”.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART CITIES

ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ MIA ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου για μετατροπή της Πάφου σε ‘έξυπνη πόλη’ έκανε σήμερα ο Δήμος Πάφου. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Smart Cities παρουσιάστηκαν η διαδικτυακή πλατφόρμα και η ψηφιακή εφαρμογή Explore Pafos η οποία και λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality).

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ψηφιακό τουριστικό οδηγό της Πάφου ο οποίος διαθέτει πολυμεσικές Πληροφορίες (Κείμενο, Φωτογραφίες, Βίντεο, 360) για τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της επαρχίας ταξινομημένα ανά κατηγορία: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός, Υπηρεσίες. Διαθέτει επίσης διαδραστικό Χάρτη με σημεία ενδιαφέροντος, ημερολόγιο εκδηλώσεων και πολύγλωσσο Περιεχόμενο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Εβραϊκά και Γερμανικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου www.explorepafos.org. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τα Apple Store και Google Play.

Την ημερίδα παρακολούθησαν μεγάλος αριθμός μαθητών και καθηγητών των λυκείων της Πάφου οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία του Δήμου Πάφου και έθεσαν τις ερωτήσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης της πλατφόρμας. Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέπτυξε τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του στόχου της μετατροπής της πόλης σε Smart City και ανέφερε τα έργα που προωθούνται προς την κατεύθυνση αυτή, εκ των οποίων τα έξι βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Το έργο Smart Cities υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος, ενώ ως εταίροι συμμετέχουν  οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Μυτιλήνης.

Το Smart Cities που ξεκίνησε την λειτουργία του στις 01/11/2017, έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 643,000.00€.

 

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Τουρισμού/ Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της πράξης “Smart Cities”

Στα πλαίσια των ενεργειών που καθορίζονται από την πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» γνωστή με το ακρώνυμο “Smart Cities” στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Πάφου ως Κύριος Δικαιούχος, έχει ολοκληρωθεί και δημιουργηθεί η Ψηφιακή Πλατφόρμα Τουρισμού/Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας με την ονομασία “Explore Pafos”. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί μία κοινή δικτυακή πύλη μεταξύ όλων των εταίρων της πράξης μέσω της οποίας γίνεται προβολή των σημείων ενδιαφέροντος κάθε πόλης καθώς και προσφορά διαφόρων υπηρεσιών για τους χρήστες. Πληροφορίες όπως εύρεση ιστορικών σημείων , περιγραφή της ιστορίας κάποιου σημείου ενδιαφέροντος, πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής του Δήμου Πάφου καθώς και αρκετό φωτογραφικό υλικό είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας αυτής.  Η πλατφόρμα αυτή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου https://www.explorepafos.org/. Επιπρόσθετα, οι χρήστες του Δήμου Πάφου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω των οθονών αφής που έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια της πράξης σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος στην Πάφο.

Στην πράξη “Smart Cities”, με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», συμμετέχουν ο Δήμος Πάφου ως Κύριος Δικαιούχος, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Μυτιλήνης. Πρωταρχικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των εταίρων του έργου μέσω της ανάπτυξης συστημάτων αλληλεπίδρασης για αύξηση της διαφάνειας και ενημέρωσης προς τους δημότες και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους των εταίρων της πράξης.

Άλλες δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφο περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων σετ Wi Fi Hot Spots και τριών οθονών αφής εσωτερικού χώρου οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε σημεία ενδιαφέροντος για χρήση προς τους δημότες, εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης» στην πόλη της Πάφου καθώς και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πάφου (City Marketing, City Branding).

Η πράξης Smart Cities υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2020. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €643,000.00 εκ των οποίων το ποσό των 361.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.

To Ευρωπαϊκό Έργο “SINFONIA” εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 (γνωστό σήμερα ως Horizon 2020) και χρηματοδοτείτε από το Έβδομο Πρόγραμμα Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 609019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωταρχικός στόχος υλοποίησης του έργου “SINFONIA” είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένων και κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων ευρείας κλίμακας σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις, και συγκεκριμένα στις πόλεις Μπολζάνο της Ιταλίας και Ινσμπουργκ της Αυστρίας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40-50% και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων που θα συνδυάζουν την ανακαίνιση άνω των 100.000 τ.μ. ζώνης διαβίωσης, τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την προώθηση λύσεων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη. Η Πάφος, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με τις πόλεις Rosenheim, Σεβίλλη, La Rochelle και Boras θα επωφεληθεί της τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία των πόλεων Μπολζάνο και Ινσμπουργκ με σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάση των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης.

Το “Sinfonia” έχει ξεκινήσει την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα  43 εκατομμύρια ευρώ από τον οποίο ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου ανέρχεται στα 136,908.00€. Οι ενεργοί εταίροι και συνεργάτες του προγράμματος είναι οι Rise research institutes of Sweden AB, Landeshauptstadt Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Neue Heimat Tirol Gemeinnutzige Wohnugsgmbh, Universitaet Innsbruck, Tiroler Zukunftsstiftung, Comune di Bolzano, Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano (Accademia Europea Bolzano), Instituto per L’Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Alperia SpA, Agenzia Per L’Energia Alto Adige – Casaclima, Boras Kommun, Commune de la Rochelle, Corporacion De Empresas Municipales De Sevilla AIE, Greenovate! Europe, Zabala Innovation Consulting S.A., Technofi SA, Wolfgang Fiest, Stadt Rosenheim, Tigas-Erdgas Tirol GMBH, Innsbrucker Immobilien GMBH & CO KG , Centre Scientifique Et Technique Du Batiment, and IDM Suedtirol — ALTO Adige.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.sinfonia-smartcities.eu

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SINFONIA” ΣΤΟ  BOLZANO ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2019  στο Bolzano της Ιταλίας, η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού  Έργου “SINFONIA” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7, γνωστού ως Horizon 2020. Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Πάφου,  παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου καθώς και η πορεία προς την υλοποίησή του.

Πρωταρχικός στόχος του έργου “SINFONIA” είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένων και κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων ευρείας κλίμακας σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις, και συγκεκριμένα στις πόλεις Μπολζάνο της Ιταλίας και Ινσμπουργκ της Αυστρίας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40-50% και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων που θα συνδυάζουν την ανακαίνιση άνω των 100.000 τ.μ. ζώνης διαβίωσης, τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την προώθηση λύσεων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.

Στην συνάντηση του Μπολζάνο έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της εφαρμογής των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος από τις δύο πόλεις, Μπολζάνο και Ινσμπουργκ. Η εφαρμογή καλύπτει σήμερα το 85% των συνολικών προβλεπομένων και τα αποτελέσματα της μέχρι στιγμής υλοποίησής τους δείχνουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60%. Η Πάφος θα επωφεληθεί της τεχνογνωσίας που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία του Μπολζάνο και του Ινσμπουργκ, με σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάσει των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης.

Το “Sinfonia” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από 15 εταίροι, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα  43 εκατομμύρια ευρώ. Ο Προϋπολογισμός για τον Δήμο Πάφου ανέρχεται στις 136. 908 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SINFONIA” ΣΤΟ  ROSENHEIM ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2019  στο Rosenheim της Γερμανίας, η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού  Έργου “SINFONIA” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7, πλέον γνωστού ως Horizon 2020. Στην συνάντηση αυτή, στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Πάφου,  παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου καθώς και η πορεία προς την υλοποίησή του.

Πρωταρχικός στόχος του έργου “SINFONIA” είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένων και κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων ευρείας κλίμακας σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις, και συγκεκριμένα στις πόλεις Μπολζάνο της Ιταλίας και Ινσμπουργκ της Αυστρίας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40-50% και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων που θα συνδυάζουν την ανακαίνιση άνω των 100.000 τ.μ. ζώνης διαβίωσης, τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την προώθηση λύσεων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.

Στην συνάντηση του Rosenheim έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της εφαρμογής των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος από τις δύο πόλεις, Μπολζάνο και Ινσμπουργκ. Η Πάφος ως ‘Early adopter city’ θα επωφεληθεί της τεχνογνωσίας που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία του Μπολζάνο και Ινσμπουργκ, με σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάσει των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης.

Επίσης, σε συνεργασία με άλλους Δήμους της Κύπρου υπό την ιδιότητα των ‘Sister Cities’ ο Δήμος Πάφου θα μοιραστεί την τεχνογνωσία αυτή συμβάλλοντας  στην διαμόρφωση ενός κοινού «χάρτη» ή στρατηγικής για ανακαίνιση δημοσιών κτιρίων στην Κύπρο με σκοπό την μετατροπή τους σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Το “Sinfonia” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από 15 εταίροι, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα  43 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Πάφου ανέρχεται στις 145. 176 ευρώ.

Comments are closed.

Close Search Window