1. Εισαγωγή


Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») του
Δήμου Πάφου (εφεξής ο «Δήμος») συντάσσεται βάσει των απαιτήσεων και/ή προνοιών που
εισάγονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και τον περί
της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο Ν.
125(I)/2018 (εφεξής το «Νομοθετικό Πλαίσιο») όπως αυτοί τροποποιούνται και
αντικαθίστανται από καιρό σε καιρό σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων που διεξάγονται από το Δήμο.

2. Σκοπός Πολιτικής Απορρήτου

2.1 Ο Δήμος μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου επιθυμεί σας ενημερώσει για τα μέτρα που έχει λάβει με σκοπό την εφαρμογή των προνοιών του Νομοθετικού Πλαισίου. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Δήμος λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την φύλαξη και/ή διατήρηση των δεδομένων που επεξεργάζεται. Μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας βάσει των προνοιών του Νομοθετικού Πλαισίου. Μέσω της διαφανούς διαδικασίας μας, θα είστε σε θέση να καταλάβετε ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς και γιατί.

2.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων σας, τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διατηρεί τα δεδομένα σας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Σας παρέχουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σε σαφή και απλή γλώσσα, την οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά για να κατανοήσετε όχι μόνο τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αλλά και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα δεδομένα που διατηρούμε.

2.3 «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.4 Ο Δήμος μπορεί να επικαιροποιεί από καιρό σε καιρό, την Πολιτική Απορρήτου. Όταν προβούμε σε οποιαδήποτε επικαιροποίηση, θα σας κοινοποιήσουμε την επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου την οποία θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας, https://www.pafos.org.cy/el/page/home.

2.5 Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για το εύρος και τους σκοπούς επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και για τα δικαιώματά σας καθώς επίσης και για να ελέγ

3. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων

3.1 O Δήμος στις πλείστες των περιπτώσεων λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και υπόκειται στις πρόνοιες του Νομοθετικού Πλαισίου. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να αποφασίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας, τον τρόπο φύλαξης και διατήρησης των δεδομένων και έχει την υποχρέωση να σας ενημερώνει σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που κατέχει, τα δικαιώματα σας καθώς και τον τρόπο άσκησης τους.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες συμμορφώνεται ο Δήμος ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
(α) Νομιμότητα, αντικειμενικότητας και Διαφάνεια: τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη, αντικειμενική και διαφανή επεξεργασία. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία που θα προκύψει και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής.
(β) Περιορισμός του σκοπού: τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστη με αυτούς τους σκοπούς. Η επεξεργασία περιορίζεται μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθορισμένου σκοπού.
(γ) Ελαχιστοποίηση δεδομένων: τα ληφθέντα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
(δ) Αρχή της ακρίβειας: τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Τα τυχόν ανακριβή δεδομένα διορθώνονται και ως εκ τούτου τυχόν περιττά δεδομένα διαγράφονται.
(ε) Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης: τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό του σχετικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, αποθηκεύονται με τρόπο που εμποδίζει ή περιορίζει την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων.
(στ) Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: ο Δήμος εγγυάται ότι τα δεδομένα επεξεργάζονται κατά τρόπο που διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και ότι τα δεδομένα προστατεύονται σωστά από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία καταστροφή ή απώλεια και καταστροφή ή ζημία. Η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
(ζ) Λογοδοσία: ο Δήμος είναι υπεύθυνος και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και με το Νομοθετικό Πλαίσιο.

4. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

4.1 Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Ο Δήμος θα περιορίσει τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων στα απαραίτητα Δεδομένα όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

4.2 Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):
• Βασικά Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
• του ονόματος,
• της ταχυδρομικής διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής,
• της ημερομηνίας γέννησης,
• της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• του αριθμού τηλεφώνου,
• της ιθαγένειας,
• της οικογενειακής κατάστασης,
• των ονομάτων των εξαρτωμένων ατόμων,
• φωτογραφίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αντίγραφα διαβατηρίων
και δελτίων ταυτότητας,
• επαγγελματικού και μορφωτικού υποβάθρου και/ή κατάρτισης,
• περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών στοιχείων.
• Αριθμός λογαριασμού/ΙΒΑΝ

4.3 Ο Δήμος μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ορισμένες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς και μόνο με βάση ρητή συγκατάθεση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6 της
παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

4.4 Αυτές οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• Πληροφορίες σχετικά με την φυσική και/ή ψυχική υγεία ή ιατρικές καταστάσεις,
• Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
• Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
• Πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσιο
προσανατολισμό, σεξουαλική ζωή,
• Βιομετρικές πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά.
Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν μπορούν να επεξεργαστούν εάν δεν ισχύουν τα πιο κάτω:
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Δήμου ή του υποκειμένου στον τομέα του εργατικού
δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο
δεδομένων είναι φυσικά ή νομικά ανίκανος να δώσει συναίνεση.
• η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων δεδομένων,
• η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως
δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο δεδομένων,
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και την τήρηση δικαστικών αποφάσεων.
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος,
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών,
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά
της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς
σκοπούς,
• ρητή συγκατάθεση.

5. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται:
• Από εσάς του ίδιους αυτοπροσώπως και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή
μέσω τηλεφώνου και/ή με άλλο τρόπο,
• Από τρίτους (π.χ. συνεργάτες σας). Οι εν λόγω τρίτοι έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
• Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες από άλλες διαθέσιμες πηγές, αν αυτό δικαιολογείται κατά περίπτωση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες και θα
ενημερωθείτε εκ των προτέρων ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση.

5.2 Είναι καθήκον και ευθύνη σας να μας παρέχεται επικαιροποιημένα δεδομένα, έτσι ώστε ο Δήμος να διατηρεί και να επεξεργάζεται στην βάσει των όσων αναφέρονται στην Ενότητα 6 της Πολιτικής Απορρήτου, Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ορθά και δεόντως επικαιροποιημένα.

5.3 Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην οποία παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται με το νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των μετόχων και γραμματέων) ή σε περίπτωση που ως φυσικό πρόσωπο παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκτός του εαυτού σας, πρέπει να επιβεβαιώνεται και εγγυείστε ότι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχει συναινέσει σε αυτό και
έχει ενημερωθεί, δια της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου, για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και διατήρησης των Προσωπικών του Δεδομένων καθώς επίσης και για τα δικαιώματά του σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα. 

6. Σκοπός της επεξεργασίας

6.1 Θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε, θα επεξεργαζόμαστε, θα αποθηκεύουμε, ή θα
διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπου είναι απαραίτητο και μόνο βάσει των όσων
αναφέρονται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής.
Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερέστερα οι νομικές βάσεις στις οποίες γίνεται η επεξεργασία
των Προσωπικών σας Δεδομένων.

6.Α Νομικές Βάσεις επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων
Πιο κάτω περιγράφεται η νομική βάση για την οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν
να επεξεργαστούν:

6.Α.1 Εκτέλεση σύμβασης / συμβατική αναγκαιότητα

6.A.1.1 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πλαίσια εκτέλεσης
σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ή καθηκόντων που απορρέουν από αυτή την
σύμβαση (π.χ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών).

6.Α.1.2 Με βάση τη συμβατική αναγκαιότητα μπορούμε να συλλέξουμε, να
χρησιμοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα
δεδομένα (ενδεικτικά):
• Ονοματεπώνυμο,
• αριθμό ταυτότητας,
• υπογραφή,
• ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής και/ή κατοικίας,
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• πληροφορίες σχετικά με τό επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και μορφωτικό υπόβαθρο
και/ή κατάρτιση.

6.A.1.3 Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα Δεδομένα πουαπαιτούνται βάσει της συμβατικής αναγκαιότητας, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να συνάψουμε συμβατική σχέση μας σας και/ή να χρειαστεί να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε
την συμβατική σχέση που έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας.

6.A.2 Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

6.A.2.1 Ο Δήμος υποχρεούται από το νόμο να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να επεξεργάζεται
και να αποθηκεύει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς.
H επεξεργασία συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων
Προσωπικών Δεδομένων γίνεται με σκοπό:
• ο Δήμος να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε και όλες τις νομικές υποχρεώσεις
σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
(εφεξής «Κ.Δ.Π») εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Ε»),
• να χρησιμοποιούνται σε δικαστήρια, ρυθμιστικούς οργανισμούς και άλλες δημόσιες ή
αρμόδιες ή φορολογικές αρχές ή άλλες αρχές, κυβερνητικές ή μη, εντός ή εκτός της
Ε.Ε,
• την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας,
• να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλημάτων.

6.A.2.2 Ο Δήμος μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα (ενδεικτικά):
• ονοματεπώνυμο,
• ιθαγένεια,
• Αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας
• Επαγγελματική κατάρτιση/επίπεδο/ εργασιακή εμπειρία
• Περιουσιακά στοιχεία (π.χ. στοιχεία που εμπεριέχονται στην άδεια οικοδομής και/ή σε
τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων).
• Πιστοποιητικά γεννήσεως,
• Πιστοποιητικά θανάτου.

6.Α.3 Έννομο συμφέρον του Δήμου

6.A.3.1 Μπορούμε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να χρησιμοποιούμε και να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως διεύθυνση ΙΡ για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμου συμφέροντος του Δήμου, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

6.A.3.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους στο Δήμο, τους κατοίκους του Δήμου και την ιδιοκτησία μας.

6.A.3.3 Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά):, για τους πιο κάτω σκοπούς:
• παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας και επικοινωνιών.
• εξασφάλιση της συνεχούς και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της ανάκαμψης σε περίπτωση καταστροφής των συστημάτων τεχνολογίας και πληροφοριών και σε άλλες
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
• διασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρακολούθησης της πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα συστήματα πληροφοριών μας με σκοπό την
πρόληψη επίθεσης στον κυβερνοχώρο (cyber-attack), μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
τηλεπικοινωνιών, εμπορικών ή άλλων συστημάτων και ιστότοπων.
• παροχή διαβεβαίωσης για τη διαχείριση των κινδύνων του Δήμου.
• προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

6.Α.4 Συγκατάθεση

6.Α.4.1 Για ειδικές κατηγορίες δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας, στατιστικής ή για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων για οποιουδήποτε είδους (ψυχαγωγικές ή μη) εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή που συμμετέχει ο Δήμος μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνον εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

6.A.4.2 Με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα (ενδεικτικά):

Ονοματεπώνυμο,
• Αριθμό τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής και/ή κατοικίας.

6.Α.5 Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καθήκοντος και προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος ή για σκοπούς άσκησης δημόσιας εξουσίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος δύνανται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα
σας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες, πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία, ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικό και μορφωτικό υπόβαθρό κα/ή κατάρτιση στα πλαίσια μεταξύ
άλλων, (ενδεικτικά):
• εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής,
• εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών,
• εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας πώλησης φθαρτών εμπορευμάτων,
• εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας για παροχή διευκολύνσεων επί της παραλίας,
• έκδοσης Υγειονομικού Πιστοποιητικού (π.χ. στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για έκδοση
υγειονομικής βεβαίωσης επιχειρήσεων τροφίμων και/ή εξέτασης αίτησης για
επιθεώρηση δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης),
• έκδοσης καταγγελιών (προστίμων) παράνομων σταθμεύσεων,
• έκδοσης καταγγελιών (προστίμων) για κάπνισμα σε μη επιτρεπόμενους χώρους.

7. Τα δικαιώματά σας

7.1 Ο Δήμος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας σε σχέση με όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε.

7.2 Ως εκ τούτου, όλα τα δικαιώματα, ο τρόπος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να
ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω ή εάν
έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που δεν απαντώνται στην Πολιτική Απορρήτου ή αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος. 

Δικαιώματα

Επεξήγηση

Πρόσβαση – Έχετε το
δικαίωμα πρόσβασης στα
Προσωπικά σας Δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων των
αρχείων οποιωνδήποτε και
όλων των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων, των
μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μεταξύ εσάς
και του Δήμου, τα οποία
βρίσκονται στην κατοχή του
Δήμου.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και τον τρόπο αυτής της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Αν θέλετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που κατέχονται από το Δήμο, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100
Πάφος.
Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την επαλήθευση ταυτότητας πριν από την αποκάλυψη οποιωνδήποτε δεδομένων.

Διόρθωση – Έχετε το
δικαίωμα να διορθώσετε
ανακριβή Προσωπικά
Δεδομένα και να
ενημερώσετε/συμπληρώσετε
ελλιπή Προσωπικά
Δεδομένα.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχει ο Δήμος είναι ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων και να διορθώσετε τις ανακρίβειες.
Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος

Διαγραφή – Έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε τη
διαγραφή των Προσωπικών
σας Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περίπτωση που πιστεύετε ότι :
• τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
• η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας την οποία έχετε ανακαλέσει,
• η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι παράνομη,
• τα Προσωπικά σας Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση,
• τα Προσωπικά σας Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με ένα έννομο συμφέρον του Δήμου ή ενός τρίτου μέρους και αντιτίθεστε σε αυτήν την επεξεργασία
και εμείς (ή το τρίτο μέρος κατά περίπτωση) δεν έχουμε επιτακτικό έννομο συμφέρον.
Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας
μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος.

Περιορισμός – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν:
• διερευνούμε κατά πόσο οποιοδήποτε από τα
Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχονται από το Δήμο είναι ανακριβή,
• τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το Δήμος σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά ζητάτε τα Δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη
νομικών αξιώσεων,
• η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι παράνομη και επιλέγετε να ασκήσετε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας αντί το δικαίωμα διαγραφής όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,

•εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι στους οποίους βασιζόμαστε για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος.

Φορητότητα – Έχετε
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να ζητάτε να διαβιβάζουμε τέτοια Προσωπικά
Δεδομένα σε άλλο τρίτο μέρος (όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό) σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας ή όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε περίπτωση που ζητάτε να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα αυτά
απευθείας σε τρίτους, ο Δήμος δεν θα είναι υπεύθυνος για την οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τρίτους, η οποία θα διέπεται από τη συμφωνία που θα
έχουν συνάψει αυτοί με εσάς και από οποιαδήποτε δήλωση απορρήτου (privacy statement) θα σας έχουν παράσχει.
Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος.

Εναντίωση – Έχετε
δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας  Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή βάσει του έννομου συμφέροντος που περιγράφεται στην Ενότητα 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – εκτός αν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι
οποίοι ενδέχεται να υπερισχύσουν των συμφερόντων σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ο Δήμος ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσει ή να διακόψει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εντελώς
ή, εάν ζητηθεί, να διαγράψει τις πληροφορίες σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή βάσει του έννομου συμφέροντος που περιγράφεται στην Ενότητα 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – εκτός αν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι
οποίοι ενδέχεται να υπερισχύσουν των συμφερόντων σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ο Δήμος ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσει ή να διακόψει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εντελώς
ή, εάν ζητηθεί, να διαγράψει τις πληροφορίες σας.

Υποβολή καταγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να
υποβάλετε καταγγελία στο
Γραφείο της Επιτρόπου
Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, ο οποίος θα διερευνήσει το θέμα.
Αναμένουμε να είμαστε πλήρως σε θέση να
αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε άμεσα σε πρώτο στάδιο; ωστόσο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να απευθυνθείτε
οποιαδήποτε στιγμή στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.dataprotection.gov.cy.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας ή του τόπου όπου η ισχυριζόμενη παράβαση έχει πραγματοποιηθεί όταν αυτός ο τόπος βρίσκεται εντός της Ε.Ε.

Να μην υπόκειται σε
απόφαση που λαμβάνεται
αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας
(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) – Έχετε
το δικαίωμα να μην
υποβάλλεστε σε
αυτοματοποιημένη ατομική
λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε απόφαση, βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Στο παρόν στάδιο, ο Δήμος δεν διαθέτει αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων όσον
αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα

8. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα


8.1 Ο Δήμος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ή/και τον σκοπό της επεξεργασίας και της χρήσης
των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ως εκ τούτου, όταν ο Δήμος αποφασίσει να επεξεργαστεί
ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό για
τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκαν και
αποθηκεύτηκαν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, θα σας παράσχει όλες τις σχετικές
πληροφορίες για μια τέτοια αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του νέου σκοπού βάσει του
οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ή/και θα υποβληθούν σε επεξεργασία
καθώς και όλα τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην Ενότητα 7 της παρούσας
Πολιτικής Απορρήτου. Όπου η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη για μια τέτοια περαιτέρω
επεξεργασία, θα διασφαλίζουμε ότι έχει δεόντως ληφθεί.

9. Επικοινωνίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα


9.1 Μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, με σκοπό να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με
την κατάσταση και την διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
επικαιροποιημένων των πληροφοριών σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε,
επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

10. Πώς χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα


10.1 Θα χρησιμοποιούμε, θα κοινοποιούμε και θα διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
μόνο όταν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο διεξαγωγής των νόμιμων δραστηριοτήτων μας, της
εκπλήρωσης των εννόμων μας υποχρεώσεων και στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος προς
εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος ή άσκησης δημόσιας εξουσίας

11. Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους


11.1 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μεταξύ άλλων, στους
ακόλουθους παραλήπτες και/ή κατηγορίες παραληπτών (ενδεικτικά):
• οργανισμούς που παρέχουν εφαρμογές, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ή
υπηρεσίες πληροφορικής στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού cloudbased, διαχείρισης ταυτότητας, φιλοξενίας ιστοσελίδων (web-hosting), ανάλυσης
δεδομένων, υπηρεσιών ασφάλειας και αποθήκευσης,
• ασφαλιστές και επαγγελματικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών
συμβούλων,
• κυβερνητικούς οργανισμούς και/ή αρχές (π.χ. Αστυνομία, φορολογικές αρχές) και
άλλους τρίτους, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• οργανισμό εταιρείας παροχής λογισμικού του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης
(ΚΚΠ)

11.2 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους μεταξύ άλλων,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όπου έχουμε τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας,
• απαιτείται για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και/ή δραστηριοτήτων μας,
• όταν ζητείται από οποιαδήποτε αρμόδια ή άλλη αρχή,
• όταν απαιτείται από το νόμο και από τις αρχές, τα δικαστικά όργανα, κυβερνητικούς
οργανισμούς, φορολογικές αρχές ή ρυθμιστικούς φορείς ή/και άλλες αρμόδιες αρχές,
κυβερνητικές ή μη, εγκατεστημένες ή εγκατεστημένες εντός ή εκτός της Ε.Ε.

11.3 Οι τρίτοι στους οποίους κοινοποιούμε ή /και διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να αποκαλύπτουν ή να κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός του σκοπού για τον οποίο τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν και/ή
διαβιβάστηκαν.

11.4 Δεν θα αποκαλύψουμε σε τρίτους τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ
χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας

11.5 Σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται, διαβιβάζονται, συλλέγονται,
επεξεργάζονται και αποθηκεύονται εντός Ε.Ε.

11.6 Εάν θέλετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που κατέχονται από τρίτους
ή εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης,
επεξεργασίας ή αποθήκευσης των Προσωπικών σας Δεδομένων από τα τρίτα μέρη,
επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο 26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος.

12. Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτες χώρες


12.1 Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε
παραλήπτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. όταν:
• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η χώρα ή ο οργανισμός στον οποίο
κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα προστατεύσει τα Δεδομένα σας
επαρκώς,
• η διαβίβαση έχει εγκριθεί από την σχετική αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων,
• έχουμε συνάψει σύμβαση με τον οργανισμό με τον οποίο μοιραζόμαστε τα Προσωπικά
σας Δεδομένα (με όρους που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Επίτροπος
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας) για να
εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

13. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας


13.1 Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα θεωρούμε
απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, και/ή για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμούς και/ή Κ.Δ.Π και/ή για χρονική περίοδο που μπορεί να
είναι νόμιμα δικαιολογημένη και πάντοτε συμφώνως με τις πρόνοιες της πολιτικής διατήρησης δεδομένων.

13.2 Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κρατούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα,
όταν απαιτείται εκτεταμένος χρόνος διατήρησης από το νόμο ή κανονισμούς και/ή Κ.Δ.Π και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίου ή Διαιτητικού Δικαστηρίου.

14. Καταστροφή, απώλεια ή παράνομη πρόσβαση των
Προσωπικών σας Δεδομένων


14.1 Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που λαμβάνουμε για την προστασία των
Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@pafos.org.cy ή στο
26822270 ή στη διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος.

14.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή καταστροφής ή άλλης μορφής παραβίαση
προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, η οποία ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα
επικοινωνήσουμε μαζί σας.

15. Cookies


Τα cookies είναι μικρά πακέτα που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο για να μπορείτε να εκτελείτε πολλές λειτουργίες στον ιστότοπο καθώς και να ρυθμίζετε το περιεχόμενο στις
προτιμήσεις σας. Ως αποτέλεσμα, ο Δήμος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι η
απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού του είναι ισχυρή και βελτιωμένη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Cookies.

16. Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (ΚΚΠ)


16.1 Στο Δήμο υπάρχουν ενδείξεις ότι το ΚΚΠ είναι σε λειτουργία. Οι εικόνες που
καταγράφονται, αποθηκεύονται με ασφάλεια και υπάρχει πρόσβαση σε αυτές μόνο σε
περίπτωση που παραστεί ανάγκη (π.χ. να εξετάσουμε ένα περιστατικό). Χρησιμοποιούμε τις
εικόνες που καταγράφονται στο ΚΚΠ για σκοπούς προαγωγής της ασφάλειας των
εργαζομένων στον Δήμο, των κατοίκων του Δήμου και του κοινού, πρόληψης και αποτροπής
του εγκλήματος και άσκησης και υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος
μπορεί να αποκαλύψει εικόνες του ΚΚΠ στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Νομοθετικό
Πλαίσιο.

Ειδικότερα, ο Δήμος χρησιμοποιεί σύστημα ΚΚΠ για τους ακόλουθους σκοπούς:
• προστασία των εργαζομένων, των κατοίκων του Δήμου και των επισκεπτών του
Δήμου,
• να διώκονται οι παραβάτες και να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς
άσκησης ποινικής δίωξης στα δικαστήρια,
• αποτροπή και περιορισμός παράνομης δραστηριότητας,
• παροχή ασφαλέστερου περιβάλλοντος στους εργαζομένους, στους κατοίκους του
Δήμου και στους επισκέπτες, ·
• παρακολούθηση συμβάντων που σχετίζονται με την λειτουργία και την ασφάλεια του
Δήμου,
• παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών,
• επαλήθευση πιθανών αξιώσεων.

16.2 Οι καταγραφές στο ΚΚΠ διαγράφονται αυτόματα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα
όχι πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών εκτός και αν ένεκα συμβάντος όπως π.χ. έγκλημα,
απαιτείται έρευνα.


17. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων


17.1 Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας
είναι ασφαλή και ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας
νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) εμπλέκεται και συμμετέχει σε όλα
τα θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, επομένως αν έχετε ερωτήσεις σχετικά
με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στον πιο κάτω τηλεφωνικό αριθμό και/ή στην πιο κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
Τηλέφωνο: 26822270
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dpo@pafos.org.cy

Comments are closed.

Close Search Window