Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση των εξής υποτροφιών για φοιτητές στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο Frederick τις οποίες προσφέρει το ίδρυμα σε δημότες της Πάφου με βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων:

  • Δύο υποτροφίες  για το 100% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20/20
  • Τέσσερεις υποτροφίες για το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου

18–18,99/20

  • Οκτώ μερικές  υποτροφίες  για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17.99/20
  • Μία υποτροφία για το 20% των διδάκτρων και τρείς υποτροφίες για το 10% των διδάκτρων βάσει οικονομικών κριτηρίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι  οποίες  θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1)  Είναι δημότες της πόλης της  Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2)  Κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και  είναι πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  

       την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια πέντε χρόνων πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην   

       Κύπρο   για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 50 μηνών.

(3)  Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με

      την προϋπόθεση ότι: (α) Ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους- μέλους της

      Ε.Ε. που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο: (β) Κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και έχουν αποφοιτήσει    

      από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Όσον αφορά τις υποτροφίες που θα δοθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των γονέων τους  να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €25.000 (να παρουσιαστεί η τελευταία φορολογική δήλωση).

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/τριας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, σε ειδικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy), συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα στοιχεία αυτά να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Πάφου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι την Παρασκευή 26  Ιουλίου 2024, ώρα 2.00μ.μ.

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη “Αίτηση για Υποτροφίες Δήμου Πάφου στο Πανεπιστήμιο Frederick”. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις καθορισθείσες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια για τα θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργό κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

Comments are closed.

Close Search Window