Προσφορές|

  1.  Αντικείμενο της Πρόσκλησης – Υποβολή των δηλώσεων ενδιαφέροντος


1.1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για το διάστημα μέχρι τις 31.8.2024.

1.2.   Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνονται στον Δήμαρχο Πάφου και να παραληφθούν, μαζί με τα καθοριζόμενα στην παρούσα ως απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00.

  1.   Ζητούμενες υπηρεσίες – Ρόλος και υποχρεώσεις του Νομικού Συμβούλου

2.1.   Βασική αποστολή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου είναι η παροχή στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Υπηρεσία νομικής υποστήριξης αδιάλειπτα, με ταχύτητα – ευελιξία και επιστημονική επάρκεια, αντικειμενικότητα και ευθυκρισία και με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Δήμου.

   2.2. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται από το πρόσωπο που θα επιλεγεί ότι:

         (α)   Θα παρέχει, γραπτώς ή εφόσον του ζητηθεί προφορικά, νομικές συμβουλές/γνωματεύσεις για θέματα που καλύπτουν ολόκληρο το  φάσμα του έργου, της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατυπώνοντας εισηγήσεις, εφόσον καλείται προς τούτο, για το χειρισμό ενός θέματος.

         (β)    Θα συντάσσει ή/και επεξεργάζεται από νομικής απόψεως διάφορα έγγραφα του Δήμου, περιλαμβανομένων Κανονισμών, συμφωνητικών εγγράφων (συμβάσεων κ.ά.), πρακτικών συνεδριών οργάνων του Δήμου και επιστολών.

         (γ)    Θα παρίσταται, κατόπιν ειδοποίησης, σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών του Δήμου, καθώς επίσης σε συναντήσεις / συσκέψεις εφόσον κατά την κρίση του Δήμου κρίνεται αναγκαία η παρουσία του.

         (δ)    Θα διαθέτει τον εύλογα απαιτούμενο χρόνο για να εργάζεται στον Δήμο προς εξέταση και διεκπεραίωση θεμάτων/ υποθέσεων του Δήμου, που θα τίθενται ενώπιόν του αρμοδίως.

         (ε)    Θα παρέχει εύλογη νομική υποστήριξη προς οποιονδήποτε δικηγόρο ή άλλο ειδήμονα εκπροσωπεί τον Δήμο σε οποιανδήποτε δικαστική διαδικασία ή διαδικασία νομικής φύσεως (διαιτησία κ.ά.), κατόπιν συνεννόησης με αυτόν.

         (στ)  Θα είναι πρόθυμος να προσφέρει οποτεδήποτε τις υπηρεσίες του στον Δήμο και θα φροντίζει για την καλύτερη και πιο παραγωγική κατά το δυνατό επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δημοτικό Γραμματέα, καθώς και με τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου που θα χειρίζονται τα θέματα για τα οποία θα καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του.

2.3.  Αναμένεται εύλογα ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου ή/και το Δικηγορικό Γραφείο στο οποίο εργάζεται, δεν θα αναλαμβάνουν το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων εναντίον του Δήμου ή θα συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη λήψη μέτρων που δύνανται εύλογα να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου και αυτό προς αποφυγή σύγκρουσης συμφέροντος.

  1.  Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος – Απαιτούμενα προσόντα ενδιαφερομένων και προϋποθέσεις

    3.1. Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχει κάθε εν ενεργεία δικηγόρος που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και :

            (α)    Διαθέτει δωδεκαετή τουλάχιστον πείρα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, αποκτηθείσα μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων και η άδειά του ουδέποτε του είχε στερηθεί˙

            (β)    Διατηρεί αυτοτελές Δικηγορικό Γραφείο στην πόλη της Πάφου, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλο δικηγόρο ή άλλους δικηγόρους, με τον οποίο/τους οποίους στεγάζεται στον ίδιο χώρο.

    3.2. Ο δικηγόρος που θα επιλεγεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, θα δύναται να αναλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις του Δήμου με αμοιβή η οποία θα διέπεται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Δήμου και του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

  1.  Αμοιβή Νομικού Συμβούλου  

Η αμοιβή για την παροχή των υπό αναφοράν υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των €25.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως.

  1.  Τερματισμός της παροχής υπηρεσιών

5.1.  Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα τερματισμού της παροχής των υπηρεσιών στην περίπτωση που ο Νομικός Σύμβουλος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις του και παραβιάζει όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Ο τερματισμός θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση.

5.2.  Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης, ο Δήμος δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πέραν των δεδουλευμένων (παρασχεθεισών υπηρεσιών).  

  1.  Περιεχόμενο της δήλωσης ενδιαφέροντος

    6.1. Οι ενδιαφερόμενοι  δικηγόροι οι  οποίοι πληρούν  όλες τις οριζόμενες στην παρούσα  προϋποθέσεις επιλογής, πρέπει να υποβάλουν εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 1.2 της παρούσας προθεσμίας, δήλωση ενδιαφέροντος η οποία απαραίτητα να συνοδεύεται από τα εξής ή να περιέχει τα εξής:

            (α)    Περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να εκτίθεται με ευσύνοπτο τρόπο (χρονολογικά) η πείρα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος το οποίο να περιλαμβάνει ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα , περιλαμβανομένου Δήμου ή Κοινότητας, για διάστημα δύο τουλάχιστον χρόνων.

            (β)    Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δικηγόρων (φωτοαντίγραφο).

            (γ)    Κατάλογο των νομικών προσώπων (οργανισμών κ.ά.) των οποίων ο ενδιαφερόμενος είναι ή διετέλεσε νομικός σύμβουλος. Διευκρινίζεται ότι δεν ζητείται η παράθεση καταλόγου πελατών.                                      

  1.  Διαδικασία επιλογής

7.1.   Οι αιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας που ορίζονται στην παρούσα, θα προσκληθούν σε συνάντηση με το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

7.2.  Με βάση τα στοιχεία που κάθε υποψήφιος θα περιλάβει στη δήλωσή του, καθώς και την εικόνα – εντύπωση που θα αφήσει στη συνάντηση με το Δημοτικό Συμβούλιο, το Σώμα θα αποφασίσει για το άτομο που θα επιλεγεί.

7.3.  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, θα διεξαχθεί ψηφοφορία γι’αυτούς.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 27.9.2021 (αρ. 13/2021).

4 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.

Close Search Window