Νέα & Ανακοινώσεις|

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Πάφου για στήριξη και διάδοση της ανώτατης εκπαίδευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου την έναρξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών προς αριστεύοντες μαθητές στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση δύο υποτροφιών στη βάση των εξής:

Μία υποτροφία αξίας €4000 για πρωτοετή/νεοεισερχόμενο φοιτητή.

Μία υποτροφία αξίας €4000 για δευτεροετή φοιτητή.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας του Δήμου Πάφου ανακοινώνει την κάλυψη του εναπομείναντος ποσού των αναφερομένων υποτροφιών αξίας €3.500 έκαστην για τους επιλεχθέντες υπότροφους του Δήμου Πάφου έτσι ώστε η υποτροφία να καθίσταται πλήρης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι οποίες θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1)  Είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2)  Κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους –  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  

       την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια πέντε χρόνων πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην   

       Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 50 μηνών.

(3)  Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με την

      προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους- μέλους της

      Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο. (β) Κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και

      έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης.

(4)  Για τη χορήγηση της υποτροφίας θα ληφθούν υπόψη  ακαδημαϊκά κριτήρια.

(5)  Για τη χορήγηση της υποτροφίας ο φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει επιστολή αποδοχής ή εγγραφή στο  

      Πανεπιστήμιο.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Αναλογικά μεταξύ 65 και 95 μονάδες (απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) + 5 μονάδες (συμμετοχές/διακρίσεις) = 100 μονάδες.

85-95 Μονάδες • Απολυτήριο Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του αυτού τύπου (ελληνική γλώσσα διδασκαλίας, 6 χρόνια φοίτησης), με βαθμολογία 19,5/20 και άνω.

75-85 Μονάδες • Απολυτήριο Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του αυτού τύπου (ελληνική γλώσσα διδασκαλίας, 6 χρόνια φοίτησης), με βαθμολογία 18,5/20 – 19,5/20.

65-75 Μονάδες • Απολυτήριο Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του αυτού τύπου (ελληνική γλώσσα διδασκαλίας, 6 χρόνια φοίτησης), με βαθμολογία 17,5/20 – 18,5/20.

Οι δευτεροετείς φοιτητές δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο εάν έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων του πρώτου έτους. Η ανανέωση της υποτροφίας θα εξαρτηθεί από την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή (ολοκλήρωση του συνόλου των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων για κάθε έτος).

Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής σπουδών του υπότροφου, δεν δύναται η υποτροφία να παραταθεί ή να παραχωρηθεί σε άλλο φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Πάφου, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του απολυτηρίου και αποδεικτικά για τις συμμετοχές/διακρίσεις, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, ώρα 2.00 μ.μ.  

Η αίτηση να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου).

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη “Αίτηση για υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια λειτουργό του Δήμου κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window