Προσφορές|

Αντικείμενο της Πρόσκλησης
1. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από καλλιτέχνες και χειροτέχνες, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για την ενοικίαση της Αίθουσας «Εν Πλω» (στο εξής «η Αίθουσα») στο Λιμανάκι Πάφου για σκοπούς επιτόπιας κατασκευής ή/και έκθεσης ή/και πώλησης καλλιτεχνημάτων, έργων τέχνης και χειροτεχνημάτων για την περίοδο 17 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2024. (Εξαιρουμένης της περιόδου από 01 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου – Το διάστημα αυτό η Αίθουσα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας P.A.F.C για την διοργάνωση παραστάσεων όπερας).

2. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρ.10/2024 για χορήγηση άδειας χρήσεως της Αίθουσας «Εν Πλω» στο Λιμανάκι Πάφου» και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 2.00 μ.μ.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

3. Η Άδεια Χρήσεως της Αίθουσας θα γίνεται με την καταβολή δικαιώματος άδειας χρήσεως ύψους €25 πλέον Φ.Π.Α. ημερησίως. Το ποσό καταβολής δικαιώματος άδειας χρήσεως θα καταβάλλεται την πρώτη ημέρα έναρξης της χρήσεως.

4. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η χορήγηση άδειας χρήσεως για σκοπούς επιτόπιας κατασκευής ή/και έκθεσης ή/και πώλησης καλλιτεχνημάτων, έργων τέχνης και χειροτεχνημάτων. Άρα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα αν πρόκειται να κατασκευάζουν χειροτεχνήματα ή έργα τέχνης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους καλλιτέχνες ή/κ χειροτέχνες που ασχολούνται με την επιτόπια κατασκευή.

5. Πρόθεση του Δήμου Πάφου είναι η ταυτόχρονη διάθεση χώρου σε 5-10 αδειούχους ανάλογα με τις ανάγκες με μέγιστο επιτρεπόμενο χώρος 2,5μ Χ 2,5μ. Εάν ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήτων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις της αίθουσας τότε θα γίνετε εναλλαγή, η οποία θα καθορίζεται από τον Δήμο, όπως και το χρονικό διάστημα χρήσης του χώρου.

6. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε διαβούλευση με τον Δήμο ο οποίος θα έχει και τον τελευταίο λόγο για την κατανομή των αιτητών σε ομάδες και χρονικά διαστήματα.

    Comments are closed.

    Close Search Window