Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου δημοσιοποιεί με την παρούσα τα αποτελέσματα, κατ’ αύξοντα αριθμό υποψηφίου, της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 30.3.2024.

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται οι υποψήφιοι / υποψήφιες που εξασφάλισαν 50% τουλάχιστον της συνολικής βαθμολογίας και 40% τουλάχιστον στο κάθε ένα από τα θέματα της γραπτής εξέτασης (Νέα Ελληνικά, Ειδικό Θέμα). Η συνολική βαθμολογία εξήχθη με βάση τη βαθμολογία και τη βαρύτητα που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στα τέσσερα επιμέρους θέματα της εξέτασης.

Υπό το φως των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης έγινε έλεγχος ως προς την πλήρωση από τους επιτυχόντες υποψηφίους/ τις επιτυχούσες υποψήφιες των προϋποθέσεων υποψηφιότητας /διορισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Β. Γραμματειακού Λειτουργού, το Πλαίσιο Πλήρωσης των υπό αναφοράν 6 θέσεων και την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Πλαισίου Πλήρωσης των θέσεων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέλαβαν τις 12 πρώτες θέσεις στην τελική κατάταξη μεταξύ των επιτυχόντων/ επιτυχουσών υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας / διορισμού.

    Comments are closed.

    Close Search Window